1. Online Flex B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (1013CP) aan de Van Diemenstraat 200 (hierna “Online Flex”) hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van gebruikers van haar website www.onlineflexbvoprichten.nl (hierna “Gebruikers”).
 2. Online Flex  verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens of, zodra deze in werking is getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), daaromtrent stelt.
 3. In deze Privacy Verklaring informeert Online Flex  Gebruikers over de manier waarop Online Flex  hun persoonsgegevens verwerkt en hoe zij deze kunnen wijzigen of daartegen in verzet kunnen. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Online Flex  worden aangeboden op www.onlineflexbvoprichten.nl.
 4. U dient als Gebruiker altijd expliciet akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring voordat u een notariële dienst via Online Flex  kunt aanvangen.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Persoonsgegevens

 1. Online Flex  maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten Persoonsgegevens: – Eenvoudige Persoonsgegevens : e-mail adres en (gebruikers)naam. Dit zijn gegevens die op zichzelf niet onlosmakelijk zijn verbonden met de identiteit van een Gebruiker. – Bijzondere Persoonsgegevens : Eenvoudige Persoonsgegevens, vermeerderd met alle persoonsgegevens die nodig zijn om een notariële dienst te kunnen verrichten (volledige namen, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, paspoortgegevens, bankgegevens, telefoonnummer). Dit zijn gegevens die wèl onlosmakelijk zijn verbonden met de identiteit van een Gebruiker.
 2. Alle Persoonsgegevens van een Gebruiker worden opgeslagen in de account die Gebruiker aanmaakt op de website www.onlineflexbvoprichten.nl.
 3. Online Flex is te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer van de door Gebruiker verschafte Persoonsgegevens en zal zich tot het uiterste inspannen om die Persoonsgegevens te beschermen. In het geval van een datalek zal Online Flex  de Gebruiker onmiddellijk van die gebeurtenis op de hoogte brengen via het bij haar bekende e-mailadres en zich tot het uiterste inspannen om verdere verspreiding van die Persoonsgegevens te voorkomen.
 4. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de door hem/haar aan Online Flex  verschafte Persoonsgegevens op overzichtelijke wijze gepresenteerd te krijgen van Online Flex  (“recht op inzage”). Op eerste aanvraag van een Gebruiker zal Online Flex  zijn/haar Persoonsgegevens aan een door die Gebruiker aan te wijzen derde partij doorzenden (“recht op dataportabiliteit”) of geheel uit haar systeem verwijderen (“recht op verwijdering”).
 5. Eventuele vragen die een gebruiker mocht hebben aangaande zijn Persoonsgegevens kunnen gesteld worden aan privacy@firm24.com. Deze vragen zullen uiterlijk binnen 2 werkdagen worden beantwoord.

Doel

 1. Online Flex  vraagt van een gebruiker Eenvoudige Persoonsgegevens om die gebruiker een account op de website van Online Flex  te kunnen laten aanmaken en beheren. Gebruikers kunnen hiermee eenvoudige niet-notariële diensten en producten aanschaffen. Online Flex  doet dat door licenties vrij te geven in de account van een Gebruiker.
 2. Online Flex  vraagt van een gebruiker Bijzondere Persoonsgegevens om die Gebruiker een account op de website van Online Flex  te kunnen laten aanmaken en beheren, alsmede om voor die Gebruiker en in opdracht van die Gebruiker een notariële dienst te kunnen (doen) uitvoeren. Volledige namen, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens en paspoortgegevens zijn vereist voor het opmaken van notariële akten en een telefoonnnummer is noodzakelijk voor de uitvoering en coördinatie van de notariële dienst.
 3. Bijzondere Persoonsgegevens worden alleen gevraagd in verband met, en door Online Flex  aangewend voor, de uitvoering van een notariële dienst. Online Flex  zal Bijzondere Persoonsgegevens dus niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor de Gebruiker toestemming heeft gegeven.

Toestemming

 1. Voor het ontvangen, verwerken en gebruiken van Persoonsgegevens van een gebruiker, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 van deze Privacy Verklaring, behoeft Online Flex  volgens de wet toestemming van die Gebruiker.
 2. Bij het aanmaken van een account op www.onlineflexbvoprichten.nl vraagt Online Flex  aan de respectieve gebruiker toestemming voor de verwerking van diens Eenvoudige Persoonsgegevens, onder verwijzing naar onderhavige Privacy Verklaring.
 3. Bij het aanvangen van een notariële dienst via www.onlineflexbvoprichten.nl vraagt Online Flex  aan de respectieve gebruiker toestemming voor de verwerking van diens Bijzondere Persoonsgegevens, onder verwijzing naar onderhavige Privacy Verklaring.
 4. De Eenvoudige en Bijzondere Persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt dan het doeleinde in verband waarmee de gegevens zijn verschaft en de toestemming voor de verwerking is gegeven, tenzij de Gebruiker expliciete toestemming heeft gegeven voor een andere aanwending van deze Persoonsgegevens.

Klantenservice

 1. U kunt bellen, chatten & e-mailen met de klantenservice van Online Flex . Om u snel te kunnen helpen bij vragen maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.1 en maken we aantekeningen die we bewaren. Online Flex  gebruikt een CRM systeem om gegevens over het telefoongesprek en gevoerde chats te registreren om deze te analyseren om onze diensten te kunnen verbeteren.

Klantbeoordeling

 1. Bij het schrijven van een klantbeoordeling kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Online Flex  over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Online Flex  bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

Persoonlijk winkelen

 1. Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.onlineflexbvoprichten.nl houdt Online Flex  uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Online Flex  haar aanbod aan u daarop aanpassen. Online Flex  gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen.

Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

 1. Indien nodig zal Online Flex  uw gegevens aanwenden om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Op verzoek zal Online Flex  Persoonsgegevens als vermeld onder 1.1 aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten of betrokken derden overhandigen, indien zij daartoe gehouden is op grond van de wet, een rechterlijk vonnis, of indien dat noodzakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

Social media

 1. Op sommige plekken opwww.onlineflexbvoprichten.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Online Flex  krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Andere doeleinden

 1. Tot slot kan Online Flex  uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens

Artikel 2: Doorgifte aan derden

 1. Online Flex  geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  1. De doorgifte geschiedt aan een door Online Flex  voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Online Flex  een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  2. Online Flex  op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties

Artikel 3: Beveiliging van gegevens

 1. Online Flex  maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Online Flex  ontvangt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naarprivacy@firm24.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor uw gebruik van onze website.

Artikel 5: Cookies

 1. Online Flex  gebruikt gegevens om Gebruikers een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Online Flex  past wat u op www.onlineflexbvoprichten.nl ziet aan op uw interesses. Online Flex  gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Online Flex

 1. Online Flex  heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Online Flex  verwerkt ten behoeve van www.onlineflexbvoprichten.nl. Online Flex  accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn

 1. Online Flex  bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aanwww.onlineflexbvoprichten.nl, tenzij Online Flex  op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren

Artikel 8: Wijziging Privacy Verklaring

 1. Online Flex  behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.onlineflexbvoprichten.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.onlineflexbvoprichten.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.onlineflexbvoprichten.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 28-2-2018