Stichting Administratiekantoor

Een stichting administratiekantoor (hierna: STAK) kan voor verschillende doelen gebruikt worden. Het populairste doel van de STAK is het garanderen van anonimiteit voor de winstgerechtigden. Grote bedrijven die beursgenoteerd staan maken graag gebruik van de STAK om zichzelf te beschermen tegen bijvoorbeeld een vijandige overname. Sinds kort is de STAK voor werknemersparticipatie in het leven geroepen. Dit houdt in dat een werkgever zijn allerbeste werknemers geen aandelen geeft, maar juist certificaten die recht geven op de winst van het bedrijf waar ze in dienst zijn. Via deze manier hoeft niet iedere keer een notaris ingeschakeld te worden.

Lees meer over kosten stichting oprichten

Wat is een stichting administratiekantoor?

Een STAK is een bijzondere stichting. Het is een stichting die enkel als doel heeft het beheren van aandelen en deze certificeren.

De STAK houdt aandelen in een BV. Deze aandelen worden gesplitst in 2 delen, stemrecht deel en winstrecht deel. Het winstrecht deel noemen we in deze situatie certificaten. Het stemrecht deel geeft zoals het woord al zegt, stemrecht. Daarnaast ook vergaderrecht. De STAK mag heeft dus zeggenschap (naar rato van het aantal aandelen wat zij houdt) in de BV. Het bestuur van de STAK doet dit namens de STAK.

Het winstrecht op de aandelen ligt echter bij de certificaathouders. Keert de BV winst uit (dividend) dan komt dit niet bij de STAK maar bij de certificaathouders.

De STAK is enkel de houder van de aandelen, maar heeft nul economisch belang bij de aandelen. Hierdoor wordt deze constructie van een stichting een stichting administratiekantoor genoemd: de STAK administreert enkel de aandelen voor de certificaathouder.

Notarieel worden de volgende aktes gemaakt:

  • Akte van oprichting Stichting
  • Akte van administratieve voorwaarden
  • Akte levering aandelen ter certificering

Wat kun je met een stichting administratiekantoor?

Door het oprichten van een STAK hebben aandeelhouders de optie om stem- en winstrechten van aandelen te scheiden. De winstrechten noemen we certificaten. Dit lijken stemrechtloze aandelen maar hebben in beginsel minder rechten.

Het voordeel van een certificaat ten opzicht van stemrechtloze aandelen:

  1. Je kan ze onderhands overdragen (zonder tussenkomst van de notaris). In feite is het een aandelenoverdracht. Dit dien je wel vast te leggen in de administratieve voorwaarden.
  2. Je kan het vergaderrecht intrekken van certificaathouders. Stemrechtloze aandeelhouders hebben wel het recht om op de Algemene Vergadering te komen. Je kan als stemrechtloze aandeelhouder wel je mening laten horen maar niet stemmen. Certificaathouders kunnendit niet.

Wat zijn de voordelen van een stichting administratiekantoor?

De STAK kent 3 grote voordelen:

Voordeel 1

Het belangrijkste voordeel van de STAK is de mogelijkheid tot het scheiden van stem- en winstrechten.Bij een STAK ligt het stemrecht bij het bestuur van de stichting.De winstrechten kan je bijvoorbeeld aan werknemers geven. Zij delen zo wel mee in de winst maar krijgen geen zeggenschap. Mocht de werknemer het bedrijf verlaten, dan is het mogelijk om in de voorwaarden een bijzondere aanbiedingsplicht op te nemen waaronder de certificaten weer moeten worden teruggeleverd.

Voordeel 2

Een tweede voordeel is dat certificaten onderhands (lees: niet via de notaris) kunnen worden geleverd aan partijen (natuurlijk persoon of rechtspersoon). Een notariële levering kan meer zekerheid bieden maar maakt het leveren wel duur en tijdrovend.

Voordeel 3

Het derde en tevens laatste voordeel is de anonimiteit. EenBVstaat geregistreerd bij deKamer van Koophandel (hierna: KvK). De oprichtingsakte van de BV wordt door de notaris gedeponeerd en er is een KvK-uittreksel voor iedereen op te vragen. Indien er slechts één aandeelhouder is dan wordt deze aandeelhouder genoemd op het KvK-uittreksel. Zijn er meerdere aandeelhouders, dan wordtgeenvan de aandeelhouders genoemd. Vaak is de STAK de enig aandeelhouder van de BV en zodoende wordt deze genoemd op het KvK-uittreksel. De STAK houdt echter slechts de stemrechten. De certificaathouders (de economisch belanghebbende bij de BV) worden niet genoemd. Zij zijn anoniem.

Zelfs wanneer iemand 100% van de economische rechten heeft staat ditniet openbaar geregistreerd. Hier komt wel verandering in: heeft iemand meer dan 25% van de certificaten? Dan wordt deze persoon opgenomen in het "UBO"-register. Dit register kan enkel geraadpleegd worden door de Belastingdienst, financiële instellingen en de overheid. Dit register wordt nooit openbaar gemaakt.

Wat kost een stichting administratiekantoor?

Bij het oprichten van een STAK komt veel kijken. Zoals onder punt 1 genoemd worden er drie aktes opgesteld.

De totale kosten bedragen €1499,- ex btw.

Lees meer over kosten stichting oprichten

Is een stichting administratiekantoor aan te raden?

Wil je anonimiteit voor de buitenwereld? Of wil je je werknemers laten participeren in je onderneming? Dan raden wij zeker de STAK aan. Doordat de STAK een zeer flexibele rechtsvorm is maakt dit de STAK erg aantrekkelijk wanneer je bijvoorbeeld je beste medewerkers een percentage wilt geven van de winst van je bedrijf. Bovendien is de STAK relatief goedkoop: voor iederelevering van certificaten hoef je niet meer naar de notaris toe en dit scheelt gemiddeld zo’n €600,- ex btw per keer.

Kom je er niet helemaal uit?

Onze juridische experts staan voor je klaar!
Start een chat of bel ons op 020 30 80 862
  • Onze klantenservice is bereikbaar:
  • Werkdagen van 09:00 - 19:00 (vrij. tot 17:00)
  • Of chat in weekend 12:00 - 17:00
Via de chat reageren we binnen 5 minuten!
Team Support