Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het logo van onlineflexbvoprichten.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Onlineflexbvoprichten.nl en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “Online Flex″). Online Flex behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Online Flex en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Flex is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Online Flex).

Online Flex heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Online Flex, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Online Flex heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.