Wanneer je een BV of stichting wilt oprichten en van daaruit zorg wilt verlenen, of wanneer je met je (persoonlijke) holding wilt deelnemen in een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), kan het zijn dat daar bijzondere statuten voor vereist zijn. Vaak zijn mensen die medische activiteiten gaan verrichten hier niet van op de hoogte. In deze blog zal ik daarom op een rijtje zetten wanneer zorgstatuten of medische statuten vereist zijn en aan welke voorwaarden voldaan moet worden.

Optie 1: Zorgstatuten

Voor wie?

Zorgstatuten zijn vereist voor diegenen die in hun stichting of BV (of een andere rechtspersoon) zorg willen aanbieden en dat door zorgverzekeraars vergoed willen krijgen. Zij factureren dus aan de zorgverzekeraar en niet aan de patiënt.

Zorg die gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is alleen mogelijk met een WTZi-toelating. WTZi staat voor Wet Toelating Zorginstellingen. Voor een toelating moeten de statuten voldoen aan de transparantie-eisen zoals aangegeven in het Uitvoeringsbesluit WTZi. Deze eisen zal ik hierna toelichten.

De WTZi-toelating is niet bedoeld voor ZZP’ers of zorginstellingen waar namens de instelling slechts met één persoon zorg wordt verleend. Deze komen hier ook niet voor in aanmerking en zullen bij de aanvraag worden afgewezen. Voor de toelating moeten er tenminste twee personen namens de organisatie daadwerkelijk zorg verlenen. Vanaf dat moment is er vanuit de WTZi pas sprake van een ‘zorginstelling’.

Er zijn drie soorten instellingen die geen WTZi-toelating hoeven aan te vragen als zij zorg willen aanbieden die wordt gefinancierd vanuit de ZvW of de Wlz. Die kun je vinden via https://www.wtzi.nl/voor-wie.

Daarbij hebben bepaalde type zorginstellingen automatisch een WTZi-toelating. Hieronder vallen bijvoorbeeld kraamzorg, huisartsenzorg en mondzorg. Deze moeten wel aan bepaalde eisen uit de WTZi voldoen.

Aanvraag toelating

Voor toelating moet je een aanvraagformulier bij de WTZi invullen en voeg je de bijlage(n) toe die in jouw specifieke situatie verplicht zijn. Er zijn in het algemeen twee bijlagen verplicht om mee te sturen voor behandeling: statuten die voldoen aan de transparantie-eisen en een verklaring transparantie-eisen rechtspersonen.

Bijlage 1: Statuten moeten voldoen aan de transparantie-eisen

Als eerste moet je de statuten meesturen, die voldoen aan de transparantie-eisen zoals aangegeven in het Uitvoeringsbesluit WTZi. Hier staan een aantal voorwaarden in beschreven. De eisen omtrent de bestuursstructuur zal ik hieronder op een rijtje zetten.

Eisen bestuursstructuur

In het besluit staan een aantal bepalingen omtrent de bestuursstructuur van een zorginstelling:

 1. Er moet een toezichthoudend orgaan zijn ingesteld. Deze houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding (het bestuur). In de statuten moet dus worden vermeld dat er van elkaar te onderscheiden organen zijn ingesteld: één toezichthoudend orgaan en één orgaan dat zich bezighoudt met de dagelijkse of algemene leiding;
 2. Er kan geen persoon zijn die zowel lid is van het toezichthoudend orgaan als van het beleidsorgaan;
 3. In de statuten moet staan dat de leden van het toezichthoudend orgaan geen directe belangen hebben bij de zorginstelling. De leden moeten onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het orgaan dat gaat over de dagelijkse en algemene leiding.
 4. In de statuten moet duidelijk de taakverdeling en verantwoordelijkheden van beide organen vermeld staan;
 5. Er moet een conflictregeling in de statuten zijn uitgewerkt.

Onafhankelijkheid van het toezichthoudend orgaan

Zoals eerder aangegeven moeten de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur. Om die onafhankelijkheid zo veel mogelijk te waarborgen, zijn een aantal bepalingen opgenomen in de transparantie-eisen waaraan voldaan moeten worden en die in de statuten moeten zijn vermeld. Het is een lid van het toezichthoudend orgaan, dan wel een van zijn familieleden niet toegestaan:

 • In de 3 jaar voorafgaand de benoeming van het lid van het toezichthoudend orgaan werkzaam te zijn geweest in de zorginstelling;
 • In de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan tegelijkertijd een functie te bekleden binnen de zorginstelling (werknemer of bestuurder);
 • Een persoonlijke vergoeding te ontvangen van de zorginstelling, anders dan een vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden van het lid van het toezichthoudend orgaan;
 • Een zakelijke relatie te hebben gehad met de zorginstelling in de 3 jaar voorafgaand aan de benoeming, dan wel in de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan;
 • Bestuurslid te zijn van een vennootschap waarvan het bestuurslid van de zorginstelling lid is van het toezichthoudend orgaan. Het is dus niet toegestaan dat zij in de ene vennootschap in een bepaalde verhouding tot elkaar staan (A is bestuur en B is toezichthoudend orgaan), terwijl die verhouding in de zorginstelling omgekeerd is (B is bestuur en A is toezichthoudend orgaan);
 • Een aandelenpakket te houden in de zorginstelling van minstens 10%;
 • Bestuurder of lid van het toezichthoudend orgaan te zijn van de vennootschap die minstens 10% van de aandelen van de zorginstelling houdt;
 • In de voorgaande 12 maanden niet tijdelijk bestuur van de zorginstelling te zijn geweest bij afwezigheid van de (oorspronkelijke) bestuurders.

Extra eisen voor de BV met 1 aandeelhouder die ook bestuurder is

Om de onafhankelijkheid van het toezichthoudend orgaan te waarborgen in de BV waar de enige aandeelhouder ook bestuurder is, zijn extra eisen gesteld aan de positie van de leden van het toezichthoudend orgaan. Deze eisen zien vooral op de samenstelling van de leden en zorgen ervoor dat de leden niet tegelijkertijd een andere functie hebben, zoals bestuurder van een rechtspersoon waar de zorginstelling op organisatorisch niveau mee te maken heeft, werknemer van de zorginstelling is of begunstigde is door een overeenkomst met de zorgaanbieder.

Minimale omvang, benoeming en profiel van de leden

In de statuten moet worden vastgelegd wat de minimale omvang is van het toezichthoudend orgaan. Een lid wordt voor maximaal 4 jaar benoemd en kan, inclusief herbenoemingen, maximaal 8 jaar zitting hebben in het toezichthoudend orgaan. Ten slotte stelt het toezichthoudend orgaan een algemeen profiel op voor de samenstelling van het orgaan naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor elke vacature moet een specifiek profiel worden opgesteld. In het orgaan moeten de leden in hun samenstelling zorgen voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.

Conceptstatuten of definitieve statuten?

Bij de aanvraag mogen conceptstatuten meegestuurd worden. Deze worden dan beoordeeld waarna je geïnformeerd wordt door het CBIG of deze statuten wel of niet voldoen aan de transparantie-eisen. Wel dient de akte nog gepasseerd te worden door de notaris daarna, aangezien een toelating pas wordt afgegeven op basis van definitieve statuten.

Bijlage 2: Verklaring transparantie-eisen rechtspersonen

De tweede verplichte bijlage die moet worden meegestuurd is een verklaring transparantie-eisen rechtspersonen. In deze verklaring geef jij aan dat de zorginstelling voldoet aan de transparantie-eisen.

Wat betekent toelating?

Is jouw zorginstelling op basis van jouw aanvraag toegelaten, dan mag je de zorg gaan leveren die je kunt declareren op basis van de Wlz en/of de Zvw. Wel moet je hier zelf afspraken voor maken met de zorgverzekeraar. Het staat de verzekeraar wel nog vrij om al dan niet contracten met jouw zorginstelling te sluiten. Een toelating biedt hier namelijk geen garantie voor.

Kosten WTZI-statuten

De kosten van WTZI-statuten bedragen EUR 1.250 ex, naast de standaard kosten voor de oprichting van de BV of stichting.

Optie 2: Medische statuten

Voor wie?

Sinds 1 januari 2015 is de integrale bekostiging in de ziekenhuiszorg ingevoerd. Specialisten ontvangen hierdoor niet langer een maatschapsdeel, maar een salaris. Om die reden zijn artsen driftig op zoek gegaan naar nieuwe samenwerkingsvormen.

Uiteindelijk kreeg de keuze van de samenwerkingsvorm MSB – als tegenhanger van de medische specialist in loondienst – de overhand. Binnen de MSB is ook nog een keuzemogelijkheid wat betreft de rechtsvorm: een maatschap of coöperatie. De medische specialisten richten dan een persoonlijke holding BV op die deelneemt in de maatschap MSB (transparant model) of coöperatie MSB (niet-transparant model). De statuten van deze persoonlijke holdings dienen medisch te zijn.

Holdingactiviteiten?

In een “normale” holding worden slechts holdingactiviteiten verricht. In de statuten van zo’n normale holding zullen ook niet veel bijzonderheden zitten: het is immers een BV waar geen werkzaamheden in worden uitgevoerd. Dit geldt niet ten aanzien van de persoonlijke holding van de vrijgevestigde arts die gaat deelnemen in een MSB-maatschap of -coöperatie. Voor deze specifieke holding zijn medische statuten vereist. De kosten voor medische statuten zijn op offertebasis.

Conclusie

Wanneer je van plan bent om zorgactiviteiten te gaan verrichten, is het belangrijk om goed na te gaan of je daar bijzondere statuten voor nodig hebt. Zo voorkom je dat je voor nadelige verrassingen komt te staan.

Check dit altijd bij onze supportafdeling

E-mail: support@firm24.com

Tel: 020 30 80 675